Training Je Eigen Wijze Weg Deventer

Mei 2022

7 mei 10.00-17.00 uur  training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (1+2)

21 mei 10.00-17.00 uur  training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (3+4)

Juni 2022

10 juni 14.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (5)

18 juni 10.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (6+7)

Juli 2022

1 juli 14.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (8)

Training Reiki 1

Mei 2022

19 mei 9.30-12.00 uur training Reiki 1 deel 1

20 mei 9.30-12 uur training Reiki 1 deel 2

Training Je Eigen Wijze Weg Zwolle

Oktober 2022

29 oktober 10.00-17.00 uur  training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (1+2)

November 2022

5 november 10.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (3+4)

26 november 10.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (5+6)

9 december 14.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (7)

17 december 14.00-17.00 uur training Je Eigen Wijze Weg nr. 1 (8)